دیر ولی امیدبخش


سیاست با رانندگی یا اداره یک کارخانه تفاوت دارد، راننده بدون توجه به دیدگاه‌های مسافران  یا مدیر کارخانه بدون مشورت با کارگران می‌تواند کارخانه را اداره کرده و خودرو را به مقصد برساند. البته در هر دو مورد بهتر است تعاملی مثبت با سرنشین یا کارگران داشت، ولی این مسأله ضروری مدیریت آنها نیست. در حالی که سیاست و امر سیاسی از این حیث کاملاً متفاوت است، زیرا مشارکت عمومی و ساخته شدن مردم و جامعه هدف سیاست است. رکن سیاست، مشارکت و امر جمعی و عمومی است. به‌نظر می‌رسد که یکی از کج‌فهمی‌ها از مفهوم سیاست نزد بسیاری از ما همین است که میان کارکرد سیاستمدار با دانشمند یا روشنفکر یا مدیر یک کارخانه یا راننده تاکسی تفاوت قائل نمی‌شویم. دانشمند موظف به کشف و بیان حقیقت است ولی معیار آن بیرون از چارچوب‌های ذهنی این و آن است و باید به یک واقعیت بیرونی ارجاع شود. در واقع وظیفه او کشف روابط میان پدیده‌ها است. در حالی که سیاستمدار اگر چه از علم و یافته‌های دانشمندان استفاده می‌کند، ولی وظیفه او راهبری جامعه از طریق مشارکت عمومی و توجه داشتن به موافقت و مخالفت دیگران و میزان همراه

منبع خبر:

رزرو هتل