بهبود داده های اقتصادی و چشم انداز نزولی طلا و صعودی سهام

یکی از جاذبه های اصلی طلا، کارکرد آن به عنوان یک دارایی امن به هنگام بروز تنشهای ژئوپولتیک و یا رکودهای اقتصادی می باشد. از این رو، طلا معمولاً در شرایط ریسک گریزی با رشد تقاضا روبرو شده و در شرایط رونق اقتصادی با فشار فروش روبرو می شود. در این مسیر، معمولاً طلا همبستگی زیادی با اوراق قرضه پیدا می کند به ویژه اگر رکود حاکم، رکودی از جنس رکود تورمی – مانند آنچه در ایران می گذرد – نباشد و رشد اقتصادی و قیمت ها هر دو روند نزولی داشته باشند. با همین استدلال، طلا و اوراق قرضه رابطه غالباً معکوسی با شاخص هام سهام پیدا می کند که بر عکس دارایی های امن در شرایط رونق اقتصادی با افزایش تقاضا روبرو شده و در شرایط رکود، دچار فشار عرضه می شوند.

از بهترین ابزارهایی که می توان از آن برای تشخیص وضعیت رشد اقتصادی نسبت به انتظارات بازار بهره برد، «شاخص سورپرایز اقتصادی» است که بر اساس تفاوت میان سطح داده های منتشره با انتظارات بازار تهیه می شود. بسیاری از بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری معتبر چنین شاخص هایی را تهیه می کنند که شاید شناخته شده ترین آنها Citi Group باشد.

اکنون چگونه می توان از این شاخصها برای پیش بینی مسیر طلا بهره برد؟

منطقاً هر وقت که شاخص های سورپرایز اقتصادی فراتر از سطح 0 باشند، وضعیت رشد اقتصادی نسبت به انتظارات بازارها بهتر است و لذا تقاضا برای دارایی های امن مانند اوراق قرضه و طلا کاهش می یابد و بر عکس.

در شرایط کنونی و چنانچه در تصویر پیداست، شاخص سورپرایز اقتصادی برای 10 اقتصاد برتر جهان (نمودار آبی کم رنگ) چند هفته ای است که شرایط صعودی پیدا کرده و لذا انتظار می رود که با توجه به همبستگی شدیدی که این نمودار با نمودار نسبت سهام به اوراق قرضه (نمودار آبی پررنگ) وجود دارد، به زودی شاهد رشد تقاضا برای سهام در برابر اوراق قرضه باشیم. طبیعتاً با توجه به همبستگی شدیدی که میان طلا با اوراق قرضه در ماههای اخیر – که عمدتاً جو ریسک گریزی حاکم بوده – وجود داشته است، انتظار می رود تدریجاً شاهد کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها و نیز اوراق قرضه باشیم و در سوی مقابل سهام با افزایش تقاضا روبرو بشوند.

منبع: پوشش کامل بازارهای مالی

رزرو هتل