بركات همفكري قوا

يكي از عمده‌ترين مشكلات در كشور اين است كه هماهنگي‌ها بين بخش‌هاي مختلف حاكميت براي پيشروي تصميمات قوه مجريه كمتر وجود دارد و مكمل تصميمات و فعاليت‌هاي دولت چندان قوي نيست. در اين راستا بايد قواي مقننه و قضاييه به صورت هماهنگ‌تر و همسو‌تري با قوه مجريه عمل كنند. وجود انسجام بين رفتارها و عملكرد قوا مي‌تواند فرآيند حل مشكلات را تسريع كند. در اين صورت نتايج حاصل از تصميمات در عمل بيشتر خواهد بود. اينكه بنا است تا سران سه قوه ديداري براي حل مسائل ملي اقتصادي وهمگرايي داشته باشند، امري پسنديده و قابل توجه است. به هر حال مسائل و مشكلات ملي نمي‌تواند با اراده و خواست يكي از قوا حل شود.
هم افزايي نهادهاي مختلف حاكميت مي‌تواند حركت را تند‌تر كرده و راه‌حل‌هاي بهتر و قوي‌تري را به دست دهد. به هر حال راهكار‌هايي بايد ارايه شود كه قابليت اجرايي شدن داشته باشد. همگرايي و انسجام قوا در راستاي منافع ملي و عموم خواهد بود. خرسنديم كه مي‌بينيم اخيرا نشست‌هاي بين سران قوا با فواصل كمتر تكرار مي‌شود. اميدواريم تصميمات قوي‌اي كه در اين جلسات با هماهنگي گرفته مي‌شود، براي رفع مشكلات و معضلات كشور و منفعت عمومي مردم ثمربخش باشد. اين جلسات وقتي منظم، پيگير و مستمر باشد، قبل از پيش آمدن بحران‌ها و تبديل مشكلات كوچك به معضلات بزرگ، حل و فصل خواهد شد. تكرار اين جلسات و هم افزايي براي تصميماتي كه در آن گرفته مي‌شود نيز امري مهم است. در مدت زماني كه از روي كار آمدن دولت گذشته است، اين نوع جلسات براي هم انديشي بين قوا كمتر بوده است. اين نوع جلسات مي‌تواند از پيشروي و بحراني‌تر شدن مشكلات كشور جلوگيري كند. اميدواريم كه به صورت جدي و منظم جلساتي با كار ويژه مشخص بين سران قوا برگزار و تكرار شود.
خرید بلیط