خبر پاکي که همه خبرهاي ناپاک را شست

خبر پاک بود و پاک‌کننده! خبر اصلي برای مردم پاک ایران همین است: باران! یک هفته باران و برف لاینقطع در سراسر کشور، با آنکه برخی می‌خواهند بقایی و مرتضوی یا اینستاگرام و تلگرام یا محکومیت فلان جاسوس در ایران خبر اصلی باشد. خبر اصلی اما باران بود که همه مردم آن را خواندند و با قلم شکرگزاری بر لوح دل نوشتند تا همه ما بدانيم چه چيزي براي مردم ما «خبر واقعي» است. آسمان ایران اگر چه بیشتر بر خشک‌ترین کویر جهان، گسترده شده است اما در این روزها دریایی از باران در خود جای داده و به تناوب بر سر این سرزمین فرو می‌ریزد. بارش‌ها تا آخر هفته ادامه دارد و این بهترین خبر برای مردم ایران است، هرچند کسانی بخواهند خبر را به قایم باشک‌بازی مرتضوی یا غش‌وضعف رفتن‌هاي بقايي تنزل دهند. اما خبر پاک باران، زشتی خبرهای جناحی و دسته‌جاتی را شست.
خرید بلیط