ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 97 کارگران

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه میزان افزایش دستمزد سال 97 کارگران به همراه جدول سنوات را به کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش، جدول نرخ پایه سنوات در گروه‌های 20‌گانه نیز به همراه نحوه اجرای دقیق دستورالعمل مزدی ابلاغ شده است. در بخشنامه 6 بندی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است؛ شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22/1/1397 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1397، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
خرید بلیط