توئیت تکان دهنده همسر بیل گیتس درباره کاهش جمعیت در ایران

همسر بیل گیتس درمجموعه توئیت هایی درباره تحولات جهانی به این نکته اشاره کرده است که سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است . از متوسط 6.5 فرزند به متوسط 1.6 فرزند طی ۴ دهه. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط 1.9 فرزند.  بنابراین به گفته وی سریع ترین کاهش نرخ باروری متعلق به زنان ایرانی است.  
خرید بلیط