خیابان نفت به نام «مصدق» نامگذاری شد

اعضای شورای شهر تهران به تغییر نام خیابان نفت به نام «مصدق» رای مثبت دادند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز خود به تغییر نام خیابان «نفت» در بلوار «میرداماد» به نام «محمد مصدق» در آستانه 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت رای مثبت دادند.
خرید بلیط