عرضه و تقاضا در واگذاری هماهنگ نیست

عباس آرگون*- بر اساس شرایط اقتصادی کشور امروز نیازمند حرکت به سمت خصوصی‌سازی و توجهی جدی به واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی هستیم.
رشد و توسعه خصوصی‌سازی مسیری است که موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد اما بی‌توجهی به آن به طور قطع مسیر توسعه را کند خواهد کرد.در این مسیر اما توجه به خصوصی‌سازی واقعی خود اهمیت بسیار جدی دارد که نباید از آن غافل بود. نکته این است که خصوصی‌سازی به معنای جابه‌جایی از بخشی به بخش دیگر نباشد، هرچند وزیر اعلام کرده است که این گروه واگذاری‌ها کاملا واقعی است که البته صحت و سقم چنین ادعاهایی را باید با بررسی‌های ریشه‌ای مورد توجه قرار داد. به هر روی اگر این واگذاری‌ها واقعی باشند به طور قطع موجب رونق و افزایش تولید خواهند شد.همچنین در راستای خصوصی‌سازی واقعی بهتر آن است که بخش‌خصوصی نیز در سایه حمایت‌های جدی قرار گیرد. بخش‌ خصوصی در حال حاضر توان کافی برای جذب ندارد. این در حالی است که تقریبا 800 هزار میلیارد تومان دارایی وجود دارد که در مسیر واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته‌اند.حمایت بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد و از همین رو است که باید بازارهای غیرمولد و موازی بخش خصوصی را کنترل کرد و در واقع در راستای حذف آنها قدم برداشت و در مقابل فضای کسب‌و‌کار مولد را تقویت کرد. اگر چنین شرایطی فراهم نشود طبیعی است که تمایل برای حضور از سوی بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود.امروز اما امتیازهای سرمایه‌گذاری در بخش مولد تا جایی کاهش پیدا کرده است که سرمایه‌دار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بانک قرار دهد تا سود با‌اطمینانی دریافت کند. نرخ سود سرمایه‌گذاری‌های مولد متاسفانه کمتر از نرخ سود بانکی است بنابراین طبیعی است که سرمایه‌گذار تمایلی به ورود در بازارهای بخش خصوصی و مولد را نداشته باشد. اکنون در شرایطی واقعی هستیم که میزان عرضه بنگاه‌ها و تقاضا از سوی بخش خصوصی با هم هماهنگ نیستند.
*عضو اتاق بازرگانی تهران
خرید بلیط