حقوق رییس بنیاد مستکبران چقدر است؟!

هومن جعفری- آقای سعیدی کیا اعلام فرموده‌اند که به عنوان رییس بنیاد مستضعفان ماهی 19 میلیون تومان حقوق می‌گیرند! واقعا خزانه بیت‌المال خوش اقبال است که ایشان رییس بنیاد مستضعفان است نه رییس بنیاد مستکبران وگرنه زیر بار حقوق ایشان کمر خزانه خم می‌شد!
حساب کنید با حقوق ایشان چند مستضعف در ماه می‌توانند زندگی کنند! البته ما می‌خواهیم پیشنهاد کنیم که حقوق ایشان از ماهی 19 میلیون به ماهی 20 میلیون تومان ارتقا پیدا کند که رند شود. با ماهی 19 میلیون تومان که نمی‌شود ریاست کرد. دست‌کم ماهی 20 میلیون تومان بدهید که مستضعفان دل‌شان خوش باشد اگرچه خودشان مستضعف هستند و لنگ یک لقمه نان باقی مانده‌اند اما رییس بنیادشان یک نان بخور و نمیری در‌آورده!
نتیجه اخلاقی: خیلی از اهالی پلاسکو از زمان سوختن مغازه شان تا امروز نصف همچین پولی را هم در‌نیاورده‌اند! خنده‌دار نیست؟
بلیط اتوبوس