اشتباهات ترامپ ادامه‌اي بر سياست حمايتگرايي


مارتين ولف
فايننشال تايمز

دونالد ترامپ فردي با سياست حمايتگرايي اقتصادي است. اين تنها يک ادعا نيست اين درسي است که در هفته اخير با دستور تعرفه 25 درصدي فولاد و 10 درصدي آلومينيوم وارداتي خود را نشان داد.اين تعرفه‌ها به اندازه خودشان مهم نيستند اما منطقي که براي توجيح آنها استفاده شد و سطح و دوره آن و تمايل به هدف قراردادن متحدان مهم است. سخنان ترامپ که «جنگ تجاري خوب هستند و پيروز شدن در آن ساده است.» بايد همه ناظران را هوشيار کند.احتمالا اين کار پايان راه نيست و انتظار مي‌رود که شروع پايان نظم تجارت چندجانبه باشد که آمريکا خودش آنرا خلق کرده بود.اقدامات اخير تنها 2 درصد از واردات آمريکا را تحت تاثيرقرار مي‌دهد.اگر اين پايان آنها باشد بنابراين جهان و اقتصاد جهاني قطعا آنرا گام به گام جذب مي‌کند. يکي از دلايل حمايتگرايي آمريکا احتمالا گسترش عملکرد دراين حوزه است که مدت زيادي دوام خواهد داشت. اين امر بر صنايع آمريکا که بيش از 80 هزار نفر شاغل دارد تاثير خواهد داشت. مصرف کنندگان با تاثيرمنفي حمايتگرايي روبرو مي‌شوند. يکي از نتايج آن ارزان شدن محصولات وارداتي فولاد و آلومينيوم الست.دليل ديگر مي‌تواند باعث گسترش عملکرد تلافي جويانه عليه آمريکا است. اگرچه آنها احتمالا با مذاکره با آمريکا درسطح سازمان تجارت جهاني به توافق خواهند رسيد دراين ميان حمايتگرايي گسترش خواهد يافت.
ترجمه: فاطمه مهتدي


خرید بلیط