فاکتور دو ميليارد توماني آش نذري


عضو شوراي شهر تهران ضمن تشريح جزييات فاکتور دو ميليارد توماني آش نذري به اسم کار فرهنگي از وجود مستندات درباره فاکتورهايي خبر داد که سه برابر هزينه‌کرد صادر شده‌اند. شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران در تشريح جزئيات فاکتور دو ميليارد توماني براي پخت و توزيع آش نذري گفت: فردي فاکتوري به مبلغ دو ميليارد تومان را نزد شهردار يکي از مناطق مي‌برد و مي‌گويد؛ دو ميليارد تومان آش نذري پخته و توزيع کرده است. متاسفانه از اينگونه اقدامات در قالب کار فرهنگي و فاکتورهاي اين چنيني زياد پيدا مي‌شود. اماني با بيان اينکه اين فاکتور به دوران مديريتي شهري گذشته برمي‌گردد، ادامه داد:‌ بعد از جابجايي مديريت شهري، فرد فاکتورش را براي شهردار جديد آورده و از اين فاکتورها بسيار وجود دارد. متاسفانه برگزاري مناسبت‌ها با هزينه‌هاي بيش از حد تبديل به رسم شده است و من هم نمي‌دانم که چقدر آش نذري پخش کردند که هزينه‌اش دو ميليارد تومان شده است.
اين عضو شوراي شهر با بيان اينکه نمونه‌هاي ديگر شبيه اين مورد بسيار زياد است، در حالي که فعاليت‌هاي فرهنگي بايد شهروندمحور باشد، ادامه داد: همين تخم‌مرغ‌هاي سيماني که به مناسبت عيد رنگ مي‌شود و هزينه‌هاي هنگفتي روي دست شهرداري مي‌گذارد و مثل آن آش نذري است و راه حل آن هم فقط مشارکت خود مردم است. وي با بيان اينکه در گذشته برگزاري اين مناسبات به عهده خود مردم بود و خودشان با هزينه کمتر برگزار مي‌کردند، افزود : سوال اين است که چرا مناسبت‌هاي مذهبي،‌ ملي و شادي‌آور را خود مردم برگزار نمي‌کنند، در حالي که فاکتورهايي موجود است که نشان مي‌دهد در مناسبت‌هاي مذهبي به خصوص سوگواري‌ها هزينه‌هاي بسياري صورت گرفته و گران برگزار مي‌شوند و همين خرج زيادي روي دست شهروندان گذاشته است. اماني ادامه داد: بعضا شاهد بوديم به همين بهانه‌ها سه برابر هزينه‌کرد، فاکتور رد و بدل کردند و مستندات آن هم موجود است، متاسفانه اين در حالي است که بايد اصل بر مبناي صداقت باشد. اين مناسبت‌ها از بودجه عمومي‌و شهرداري با هزينه‌هاي گزاف برگزار مي‌شود، در حالي که اگر مردم را در اين مناسبت‌ها مشارکت دهيم نه تنها با هزينه کمتر برگزار مي‌شود، بلکه باعث مي‌شود جوانان در کنار خانواده‌ها باشند و فضاي ضمخت و سرد مردانه جامعه تلطيف شود. اين عضو شوراي شهر با انتقاد از رويکرد مديريت شهري جديد گفت: دغدغه من اين است که چرا همان برنامه‌هاي قبلي توسط مديران جديد بازهم در حال اجراست، به نظر مي‌رسد؛ همان رويکرد قبلي ادامه دارد و فقط يک تيم جديد آمده‌اند. تهران پايتخت رنگين کمان اقوام است و اگر اقوام گوناگون مراسم خود را برگزار کنند و شرايط اجرا و هنر خياباني براي هنرمندان مهيا شود، مي‌توان فعاليت‌هاي فرهنگي شهروندمحوري داشت که هم اعتماد اجتماعي و هم مشارکت را افزايش مي‌دهد. متاسفانه سرنخ‌هاي رانت بسياري در اين حوزه وجود دارد.


خرید بلیط