خواهر خواندگی زمین و آسمان در تولد زهرای عالمیان

شاهد-  آفتاب چشمانت که طلوع کرد، زمین و آسمان ، خواهر خوانده شدند و نامت، نام پرشکوهت تمامت زن شد تا تمامی زنان، بلکه تمامی انسان ها اسوه ای حسنه برای زندگی برتر بیابند که با نگاه به زندگی اش و کاوش در حیات بهشتی اش، زمین و زمینه زندگی خود را شکوهی مومنانه ببخشند. نامت فاطمه شد و انسان فهمید برای رسیدن به خدا باید از هرآن چه غیر اوست، جدا شود. این جدایی می تواند او را به اصل خویش، وصل کند و حکایت نی های به نوا آمده را پایانی خوش، تحریر فرماید. تو را زهرا خواندند و خورشید و ماه به سلام آمدند تا بادیه های خود را از نوری پر کنند که هرگز به پایان نمی رسد بلکه در قیامت که خورشید و ماه و هرآن چه هست در هم پیچیده می شود، نور زهرایی، به افزایش برمی خیزد.محدثه شدی تا به هر اعراب که بخوانندت اعراب و غیر اعراب را، حدیث بخوانی و راه بنمایی، تویی که خود حدیث شده و حدیث خوانده ای و کلمات، هر چه از لبانت می جوشند حدیث هستند، حدیث هایی که هرگز، کهنه نمی شوند بلکه روز به روز ، نو به نو می شوند و جهان را هم نوسازی می کنند و جان ها را نیز حلاوتی نو می بخشند. صدیقه ات خوانده اند تا درسی باشد برای همه مردمان در عصرها و نسل ها که همواره بر مدار صداقت حرکت کنند و هر گز دنبال دروغ نروند که این کلید جهنم است و حیف در حیف است که صدیقه، چراغ دار راه ما باشد اما ما از راه دروغ برویم و به چاه ویل جهنم افتیم. نامت پرچم عزت ماست حضرت مادر که زاد روزت را روز همه مادران گرفته ایم که نماد مهر خدایند و روز زن نامیده ایم تا بدانیم که زندگی با زلالی محبت یک زن شکل می گیرد و بدون زن، زندگی نیمه اصلی خود را گم می کند و شکل نگرفته می میرد. تولدت حضرت مادر، عید زمان و زمین شد و گل ها شکوفا شدند در مقدم ات و یکی از هزاران شد روح ا... خمینی که جهان را به حق بر انگیخت و نگاه ها را دگر باره به راه تان بینا کرد تا بدانند مردمان همیشه که راه بهشت از صراط مستقیم حق می گذرد که حضرت زهرا چراغ دار آن است....
رزرو هتل