چرا آفريقاي جنوبي براي جهان اهميت دارد؟


گيدئون راخمن
فايننشال تايمز

درحاليــکه کــشور آفريقاي جنوبي در انتظار خروج جيکوب زوما است آينده کشور درحال خارج شدن از توازن است. درجريان دهه 80 و 90 ميلادي مبارزه عليه آپارتايد درسراسر جهان خبرساز شد. شخصيت نلسون ماندلا از زمان زنداني بودن تا رياست جمهوري اش به وي موقعيتي چون گاندي داد. رويدادهاي پس از آپارتايد و آفريقاي جنوبي ماندلا يکنواخت بود اما رويدادهاي سياسي کنوني همچنان براي جهان مهم است و نتيجه آن ممکن است آينده آفريقاي جنوبي را مشخص کند سيريل رامپوسا رهبر تازه حزب حاکم کنگره ملي آفريقايي به دنبال جايگزيني زوما در سمت رياست جمهوري است. اين عمليات حساس و نتيجه آن نامشخص است. حتي اگر رامپوسا موفق شود با چالش‌هاي زيادي در اصلاح دولت فاسد و اقتصاد لرزان روبروست. در سالهاي پس از آپارتايد، آفريقاي جنوبي به دنبال از بين بردن شيوه پسا استعماري آفريقا بود. ماندلا قهرمان آزادي که هوشيارانه حکومت کرد، و همانند سياستمداراني چون رابرت موگابه يا جيکوب زوما براي بقا در قدرت تلاش نکرد.آفريقاي جنوبي تحت رياست جمهوري زوما از نظر خشونت سياسي و سقوط اقتصادي به ديگر کشورهاي آفريقايي چون زيمبابوه يا کنگو نمي‌رسيد اما در دوران زوما ، تکرار ترس‌هاي بازگشت به دوران ضد آپارتايد درميان فعالان سياسي مطرح شد.رياست جمهوري زوما همچنين انتقاد نسبت به نابرابري اقتصادي را به دنبال داشت که معتقد بودند اين دوران باعث تشکيل يک گروه کوچک از نخبگان سياسي شده ولي فقر به طور گسترده ادامه دارد. رامپوسا منعکس کننده اين رويکرد است و چه اين رهبر سابق اتحاديه معدنچيان پيروز شود يا خير آفريقا براي جهان اهميت دارد. جمعيت قاره آفريقا تا سال 2050 به 2.4 ميليارد نفر مي‌رسد.اتحاديه اروپا درتلاش براي برخورد با مهاجران آفريقايي است و اين رشد جمعيت به معني گسترش اين موج خواهد بود و افزايش جمعيت برتغييرات اقليمي‌تاثيرگذار خواهد بود.براي جلوگيري از اين رويداد دولتمداري و بهبود رويکرد اقتصادي بايد به طور گسترده در آفريقا تغيير کند. اگر همه چيز خوب پيش رود اين قاره مي‌تواند به قطب تازه رشد اقتصادي جهان تبديل شود. آفريقاي جنوبي به يکي از نمايندگان اقتصادي قاره در جهان تبديل شد و عضو گروه 20 شد.اگرچه نيجريه بزرگترين اقتصاد قاره است آفريقاي جنوبي بالاترين سهميه توليد ناخالص داخلي و بخش مالي پيچيده و زيرساخت‌هاي عالي حمل ونقل را دارد. اگر آفريقاي جنوبي عقبگرد کند ، بدبيني درباره آينده قاره آفريقا در بقيه جهان نيز گسترش خواهد داشت.
ترجمه: فاطمه مهتدي


خرید بلیط