رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است
منبع خبر:

خرید بلیط