روزنامه ایران
1396/11/25

رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است
منبع خبر: