7/4 تريليون دلار منابع فين‌تک در معرض خطر


مديرکل مقررات بانک مرکزي گفت: براساس برآوردها ۴.۷ تريليون دلار منابع، در معرض ريسک در حوزۀ فين‌تک وجود دارد که به‌ وسيلۀ فناوري‌هاي نظارتي مي‌توان کمک کرد تا اين منابع در معرض خطر قرار نگيرند.
عبدالمهدي ارجمندنژاد در گفتگو با ايبِنا، با اشاره به کاربردهاي رگ‌تک‌ در مباحث بازرسي، نظارت و تطبيق در نظام بانکي، اظهار داشت: اصراري نداريم که اين حوزه توسط بخش حاکميتي شکل بگيرد؛ ولي سابقه و تجربۀ تاريخي ما نشان داده است که بسياري از مباحث از بخش حاکميتي جريان و تسري پيدا مي‌کند و به بخش خصوصي وارد مي‌شود. همچنين ممکن است بخش خصوصي انگيزۀ لازم را براي پيگيري مسائل حاکميتي نداشته باشد. 
وي افزود: رگ تک، کاربردي نظارتي دارد که در وهلۀ اول، دغدغۀ بخش‌هاي حاکميتي است و پيش از بخش خصوصي، اين حاکميت است که مي‌خواهد نظارت کلي بر روي شبکه بانکي و بازار پول و ارز داشته باشد، بنابراين طبيعي است که در وهلۀ نخست، بخش‌هاي دولتي وارد اين حوزه شوند تا مطمئن باشند سياست‌هاي مصوب حاکميت در چارچوبي صحيح جلو مي‌رود. در واقع، اولين متقاضي اين حوزه خود حاکميت و دستگاه‌هاي نظارتي هستند و طبيعي است که اين حوزه را با انگيزه و پيگيري بيشتري به جلو ببرند؛ هرچند فوايد رگ تک به‌گونه‌اي است که بخش خصوصي نيز مي‌تواند واجد انگيزه‌هاي لازم براي بهره‌گيري از توانمندي‌هاي اين حوزه باشد. ارجمند نژاد با بيان اينکه، خوشبختانه رگ‌تک اين پتانسيل را دارد که از روش‌هاي مختلف اين اطلاع‌رساني را براي افراد انجام دهد که آن‌ها در عمليات روزمره دچار خطا نشوند يا اگر جايي حدود مقرراتي و نظارتي را نقض کردند، سيستم به آن‌ها اخطار دهد و پيشگيري و مصون‌سازي ايجاد کند، تصريح کرد: اگر جايي تخلفي شکل گرفت، سيستم‌هايي که تحت عنوان رگ تک شکل گرفته‌اند، مي‌توانند به مراجع نظارتي هشدار دهند که خطايي شکل گرفته است. قطعا اگر سيستم‌ها شفاف و قوي باشند، نمي‌توان چيزي را در آن‌ها مخفي کرد و زمينۀ بسياري از تخلفات، انحرافات و جرايم، برچيده خواهد شد. ارجمند نژاد ادامه داد: رگ‌تک اين امکان را فراهم مي‌کند که اشخاص حقيقي و حقوقي که در بازار پول و سرمايه فعاليت دارند، گرفتار ريسک شهرت نشوند. همان‌طور که مي‌دانيد اعتماد و اعتباري که مردم به نهادهاي پولي و مالي دارند، مهم‌ترين سرمايه براي اين سازمان‌ها و نهادهاست و اين اعتماد از سرمايه و پول براي آن‌ها مهم‌تر است. وي خاطرنشان کرد: براساس برآوردها ۴.۷ تريليون دلار منابع، در معرض خطر و ريسک در حوزۀ فين‌تک وجود دارد که به‌وسيلۀ فناوري‌هاي نظارتي مي‌توان کمک کرد تا اين منابع در معرض خطر و ريسک فراوان قرار نگيرند و پوشش مناسبي را براي آن‌ها فراهم ساخت.


خرید بلیط