حقوق فعالان بی‌ادعای محیط زیست

صالح نقره کار
حقوقدان
 و وکیل دادگستری

جنس و مقتضای کنشگری در عرصه حقوق محیط زیست به مثابه یکی از ارکان نسل سوم حقوق بشر
«حقوق همبستگی» مستلزم تلاش و همکاری تمام کشورهای دنیاست و از همین روست که نام «همبستگی» بحق شایسته‌ترین نام برای این حقوق است.
در این شعاع کنش، شاهد یک جنبش فرامرزی ناگزیر هستیم که نباید با نگاه امنیتی یا سیاسی تعلیل
و تحلیل شود. بحران های «زیست کره» در هم تنیده
و دراز دامن بوده، نه صرفاً مسائل درون «جغرافیای سیاسی»
و بلکه دغدغه‌های جهانی اند. به واقع آلودگی و تخریب محیط زیست امروزه مسأله انحصاراً ملی نیست، بلکه ابعاد فراملی و منطقه‌ای و جهانی دارد. تبعات دامنه بحران برای هرکشور و حتی همسایگانش و حتی گستره جهانی خواهد بود. لذا بازیگران فعال در عرصه صیانت از محیط زیست، طی یک تعامل گسترده
با یکدیگر مساعی و تبادل دانش می‌کنند. فعالیت با حسن نیت، کنشگران محیط زیست در کشور، ارتباط تنگاتنگی با سلامتی و بهداشت ساکنان زیست بوم دارد.
«حق بر محیط‌زیست» پاسبانان بی‌ادعا و غیر دولتی دارد که با التزام عملی
به اصل 50 قانو

منبع خبر:

خرید بلیط