این کارنامه را باید کامل بررسی کرد

در روزهای بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جا دارد به جای شعارهای تحسین آمیز و تعارف های رسمی با تأمل و اندیشه به مرور این کارنامه بپردازیم.  در کارنامه هر تجربه بشری مانند انقلاب اسلامی به طور طبیعی هم نکات مثبت هست و هم نکات منفی، هم نمره های مثبت هست و هم نمره های منفی، هم کامیابی ها هست و هم ناکامی ها و برای بررسی منطقی این کارنامه چاره ای جز ملاحظه منطقی و همزمان همه ابعاد گوناگون با هم نیست. تمرکز بر نکات مثبت بدون توجه به نکات منفی تصوری نادرست و شعارگونه از موضوع ایجاد می کند و تمرکز بر نقاط منفی بدون توجه به نقاط مثبت باعث سرخوردگی و یأس می شود.  یکی از دلایلی که باعث شکاف و گسل جدی در بخش گسترده ای از نسل جدید با آرمان ها و باورهای انقلاب شده همین بوده که طی سال های گذشته برخی از صاحبان رسانه و اصحاب تریبون با چنین رویکردی به تبیین ارزش های انقلاب پرداخته اند و تصور کرده اند باید تنها از نکات مثبت سخن بگویند. شاید همین افراط باعث شده که برخی هم از طرف دیگر بام بیفتند و به جای پذیرش واقعیت ها و اعتراف به نقاط مثبت، به تفریط دچار شوند و تنها از نقاط منفی سخن بگویند و هیچ کدام از کامیابی ها و موفقیت های کارنامه انقلاب را نبینند.   ملاحظه هر دو جنبه در کارنامه انقلاب موجب می شود که اهل انصاف و منطق بتوانند با واقع بینی به دستاوردهای انقلاب اسلامی بنگرند و حقیقت های افتخار آفرین این تجربه ارزشمند را درک کنند.   افزایش شگفت و تعجب برانگیز حجم تبلیغات منفی و ناسزاگویی رسانه های دشمن در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی نشان می دهد پایداری و استقامت این بنیان مبارک در طول این چهار دهه بسیار بر استکبار جهانی ناگوار بوده است. مقابله با این حجم عظیم از تبلیغات سوء با چشم بستن بر واقعیت های تلخ و جنبه های منفی ممکن نیست و تنها در صورتی می توان از این کارنامه دفاع کرد که صادقانه با مخاطب مواجه شویم و بپذیریم که در این روزگار و با نسل جدید دیگر با مدح و ستایش شعارگونه نمی توان از انقلاب اسلامی دفاع کرد!
خرید بلیط