هند درحال رد شدن از چین در مسیر رشد اقتصادی


مارتین ولف
فایننشال تایمز

هند اکنون اهميت زيادي دارد و در آينده نيز بيشتر اهميت پيدا مي‌کند. دموکراسي و اقتصاد اش درحال رشد سريع است و به زودي پرجمعيت‌ترين کشورجهان خواهد بود. غربي‌ها بايد نسبت به مدل بازار درحال توسعه دموکراتيک هند تمايل بيشتري نشان دهند. پرسش مهم اين است که آيا دولت نارندا مودي که از سال 2014 در قدرت است تصميمي‌متفاوت براي مسير آينده اقتصادي هند گرفته است. مدارک نشان مي‌دهد که هنوز نه. اما اصلاحات معرفي شده ممکن است تفاوتي قابل توجه در سالهاي آينده را ايجاد کند. تغييري در سياستگذاري اقتصادي هند و عملکردي مصمم پس از بحران ارز خارجي سال 1991 رخ داد. نسخه چيني هند "اصلاحات و باز بودن" باعث رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي 5 درصد از سال 19992 تا 2017 شد. درصورتي که توليد سرانه ناخالص داخلي مشخص شود اين رقم در هر دوازده سال دوبرابر خواهد شد.  امري که مي‌تواند باعث تغيير براي هند و جهان شود. پيش بيني شده جمعيت هند تا سال 2040 به 1.6 ميليارد نفر برسد. پرسش مهم اين است که آيا رشد اقتصادي هند کاهش خواهد يافت يا ثابت مي‌ماند و يا بار ديگر رشد مي‌کند .  موضوع مهم کاهش نرخ سرمايه گذاري از 40 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2011 به 30 درصد در 2017 است.اگر نرخ سرمايه گذاري در همين سطح باقي بماند رشد توليد ناخالص داخلي شايد به 8 درصد نرسد .کاهش سرمايه گذاري از دهه 2000 شروغ شد.ساختار خاص هند که اهميتش فراتر از اقتصاد است تمايل زيادي براي ادامه رشد نشان مي‌دهد.


خرید بلیط