دیگر صفحه‌هاانجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی خواستار ممنوعیت فروش اسید شد / اسیدپاشی به امنیت زنان


ترانه بنی یعقوب
نخستین جلسه عمومی انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با حضور جمعی از قربانیان اسید پاشی، کارشناسان و اعضا برگزار شد. در این جلسه به‌ بررسی تصویب لایحه‌ای برای مقابله با خرید و فروش آزاد اسید در ایران و همچنین اضافه کردن‌ بندی به‌لایحه تأمین امنیت زنان برای افزایش مجازات اسیدپاشان پرداخته شد.
این روزها لایحه تأمین امنیت زنان مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است ،لایحه‌ای که پیشینه تدوینش به دولت دهم برمی‌گردد، اما نهایتاً به‌ دلیل اتمام دوره دولت دهم بررسی آن متوقف شد تا اینکه تصویب آن بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و واکنش‌های متفاوتی را هم به‌دنبال داشت. یکی از پرحاشیه‌ترین واکنش‌ها به این لایحه اظهار نظر زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان بود که معتقد است دفاع از زنان کار مردان محرم آنهاست و این لایحه باعث بازداشتن مردان از ازدواج و خشونت علیه مردان می‌شود.
 این درحالی است که اغلب قربانیان اسید پاشی در ایران قربانی خشونت

منبع خبر:

بلیط اتوبوس