برخورد قضایی با متخلفان و تغییر روند صدور کارت بازرگانی در دستور کار

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی گفت: از این پس فقط برای افرادی کارت بازرگانی صادر می شود که شرایط دریافت آن را داشته باشند.حسین ریاحی در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما افزود: متأسفانه امروز یکی از چالش های جدی ما در حوزه مالیاتی سوءاستفاده از کارت های بازرگانی است.روز شنبه روزنامه خراسان در گفت و گویی با علیخانی، معاون خدمات فنی اتاق بازرگانی ایران به بررسی پدیده سوء استفاده از کارت های بازرگانی پرداخته وبا بیان این که اتاق بازرگانی و وزارت صنعت فقط متولی صدور کارت ها هستند ،سازمان امور مالیاتی را مسئول  برخورد با فرار مالیاتی از طریق این کارت ها  اعلام کرده بود. واگذاری کارت بازرگانی به افراد دیگر ممنوع است  ریاحی با اشاره به این که کارت های بازرگانی به موجب قوانین واردات و صادرات و آیین نامه های مربوط قائم به شخص است افزود: به موجب این آیین نامه افرادی که با داشتن شرایط، کارت بازرگانی را دریافت کردند حق واگذاری آن را به هر شکلی به فرد دیگری ندارند.وی ادامه داد: متأسفانه در سال های اخیر افرادی با اجیر کردن افراد بی بضاعت برای آن ها کارت بازرگانی گرفتند و با یک وکالت بلاعزل از این کارت های بازرگانی برای ورود کالا به کشور نهایت استفاده را می کنند.ریاحی گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعاتی که از گمرکات دریافت می کند مالیات را به نام مالک کارت صادر می کند و وقتی همکاران ما به صاحب کارت مراجعه می کنند با افرادی مواجه می شوند که از نظر مالی در حد بسیار ضعیفی هستند و قادر به پرداخت مالیات خود نیستند.وی افزود: با همکاری ها و هماهنگی هایی که با دستگاه قضایی و دستگاه نظارتی و انتظامی به عمل آمده این افراد در حال شناسایی هستند و دستگاه قضایی در حال برخورد با این سوءاستفاده کنندگان کارت های بازرگانی است.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی گفت: تعدادی از این افراد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و اتاق های بازرگانی و صنعت ، معدن و تجارت در استان ها قول همکاری های جدی درخصوص پایش این کارت های بازرگانی را دادند و این کارت ها باید فقط برای افرادی صادر شود که شرایط دریافت کارت های بازرگانی را داشته باشند.