پيگيري وضعيت دانشجويان

نمايندگان مجلس با جديت مساله آزادي دانشجويان بازداشت شده در حوادث اخير را پيگيري مي‌كنند و تا حل اين مشكل در كنار خانواده‌هاي اين دانشجويان هستند. اميدوارم كه هرچه سريع‌تر اين آزادي تحقق پيدا كند. البته كم‌كم تعدادي از آنها آزاد شده‌اند. تحليل‌ها و ريشه‌يابي‌ها در اين زمينه مختلف است اما زماني كه مساله خسارت به اموال عمومي و آتش زدن‌ها پيش آمد طبيعي است كه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي حساسيت نشان دهند. به هر حال آنها هم بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند. پيگير هستيم تا دانشجوياني كه فقط قصد داشتند صداي اعتراضان را به گوش مقامات و مسوولان برسانند آزاد شوند.
از طريق وزارت علوم پيگيري‌هايي براي آزادي دانشجويان انجام شده است. البته بايد توجه داشت كه وزير علوم در اين زمينه‌ها تصميم‌گير نيست. ولي پيگيري آنها در دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي مي‌تواند موثر باشد. نمايندگان مجلس از رياست قوه مققنه نيز تقاضا كرده‌اند كه به اين مساله ورود كرده و كمك كنند تا دانشجويان بازداشت شده هرچه سريع‌تر آزاد شوند تا خدايي نكرده بيگناهي دچار آسيب و دردسر نشود.
هم وزير علوم و معاونت دانشجويي با جديت مساله را دنبال مي‌‌كنند و هم وزير آموزش و پرورش پيگير كار دانش‌آموزان بازداشتي است.
فراكسيون اميد رايزني‌هايي با برخي شخصيت‌ها داشته است. مجلس احساس همدردي مي‌كند و در حد توان براي آزادي هرچه سريع‌تر بازداشتي‌ها تلاش مي‌كند. از آنجا كه خط مقدم كار، دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي هستند پيگيري مقامات مستقيما راهگشا نيست اما به طور غير‌مستقيم مي‌تواند در آزادي دانشجويان اثر‌گذار باشد.
نماينده مردم تهران