راه وزير پرحاشيه پيش پاي وزير ارتباطات

عباس آخوندي وزير پرحاشيه دولت، كه تصدي دو وزارتخانه عريض و طويل راه و شهرسازي در اختيار اوست، روز گذشته دست به قلم شده و بهانه آسيب شناسي از حودث اخير، همانند، اسحاق جهانگيري انگشت اتهام را به سمت منتقدين دولت برده و آنها را مسبب ناآرامي‌هاي اخير معرفي كرده است!وزير راه و شهرسازي و مبدع « مسكن اجتماعي» كه از اين پروژه جز روي كاغذ، هنوز بهره‌اي نصيب ملت نشده است، گويي از فرط بيكاري در وزارتخانه متبوع، دلواپس آسيب ديدگان كسب و كار در فضاي مجازي شده و از اينكه برخلاف وعده رئيس جمهور در نشست حقوق شهروندي، دست وزير ارتباطات به روي دكمه فيلتر رفته است، ابراز نگراني كرده و سپس در نتيجه گيري محيرالعقول، همه اتفاقات اخير را ساخته و پرداخته جريان منتقد دولت دانسته كه دولت هم در مسير و خواست آنها ( فيلترينگ) حركت كرده است. وي در پايان ابراز اميدواري كرده است كه شبكه اجتماعي مورد نظر ايشان هرچه زودتر به حالت گذشته بازگردد. كاش ايشان كمي هم براي طرح‌هايي كه سال‌ها در وزارتخانه‌اش خاك مي‌خورد، دلمشغولي داشت. درخواست رفع فيلتر شبكه‌هاي مجازي در حالي است كه به اعتراف دوست و دشمن، اغتشاشات اخير در بستر همين شبكه اجتماعي شكل گرفت و با تصميم دستگاه‌هاي مسئول در دولت فيلتر شد. موضوعي كه بعيد است جناب وزير راه در جريان كم و كيف آن نباشند. 
بازهم قانون، بازهم حمله به قصاصروزنامه بي قانون « قانون» كه طي شش سال فعاليت، بارها به اصول مسلم اسلامي تاخته است، روز گذشته تيتر يك خود را به اعدام قاتل داستان معروف ستايش اختصاص داده و با انتخاب تيتر: «اعدامي كه ستايش نشد»، تلويحاً در گزارشي سراسر احساسي اجراي قانون مجازات اسلامي و حكم شرعي قصاص را به باد انتقاد گرفت. قانون در ادامه گزارش خود را به نظر يكي از وكلاي حقوقي مستند كرده و با عدول آشكار از اجراي احكام اسلامي كوشيده است، قواعد اسلامي را با استانداردهاي حقوق بشري غربي تطبيق بدهد. بهمن كشاورز به قانون گفته: از ديرباز اين معضل مطرح بوده كه چگونه ضوابط شرعي و كيفري را در روابط مربوط به حمايت از اطفال و نوجوانان در اسناد و مقررات بين المللي منطبق كرد. انتظار مي‌رود هيئت نظارت بر مطبوعات با تشكيل جلسه فوق العاده و برخورد قانوني به اين روزنامه اجازه ندهد، بيش از اين احكام اسلامي مورد هجمه قرار بگيرد.