هدفمندی یارانه‌ها روی ریل اصلی

میثم موسایی
اقتصاددان
صبح روز یکشنبه هفته جاری لایحه بودجه سال 1397 به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت تقدیم مجلس شد که در مقایسه با بودجه‌های سنواتی گذشته تغییرات محسوسی دارد. یکی از این تغییرات مثبت نگاه جدید دولت به قانون هدفمندی یارانه هاست. درحالی که طی هفت سالی که از اجرای این قانون می‌گذرد، یارانه نقدی به‌صورت مساوی بین تمام ایرانیان توزیع می‌شد، در لایحه پیشنهادی دولت شاهد تغییر اساسی در نحوه توزیع و هزینه کرد یارانه‌ها هستیم.
درحالی که هدف اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها، «هدفمند کردن» میلیاردها تومان یارانه مستقیم و غیرمستقیمی بود که دولت می‌پردازد، ولی با تقسیم عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت مساوی میان تمام اقشار جامعه شامل پردرآمدها و نیازمندان این هدف مغفول ماند و حتی در ادامه با کسری به وجود آمده به‌دلیل افزایش تعداد یارانه بگیران دولت مجبور به برداشت از محل بودجه‌های عمرانی و استقراض از بانک مرکزی شد. بدین ترتیب روش ناصحیح اجرای این قانون به یکی از معضلات اصلی دولت تبدیل شد.
درلایحه بودجه سال آینده، دولت با کاهش حدود 19 هزار میل

منبع خبر: