عقلانیت و اعتدال در جنبش دانشجویی

سید احمد معتمدی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها، یکی از وعده‌های اصلی آقای روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بود که در 5 سال گذشته، سرلوحه مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها قرار گرفته است. نتایج مقایسه میان فضای دانشگاهی در دولت «تدبیر و امید» و قبل از آن، معیار و نشانه خوبی از میزان تحقق وعده‌های رئیس جمهوری در حوزه یادشده است.  در این سال‌ها رؤسای دانشگاه‌ها در دولت جدید متعهد و مکلف شده‌اند علاوه بر اهتمام وافر بر آموزش دانشجویان و توسعه فضای پژوهشی و فناورانه، بستر فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان را فراهم کنند.  مدیران ارشد وزارت علوم  و رؤسای دانشگاه‌ها، همواره تأکید داشته‌اند هدف از  آموزش عالی، تربیت دانشجوی تک بعدی برای کار در محیط آزمایشگاهی نیست؛ بلکه هدف، تربیت نیرویی است که بتواند با بخش‌ها و قشرهای مختلف جامعه کار کند. این مهم، از یک سو نیازمند فعال شدن دانشجویان در برنامه‌های فوق برنامه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و از سوی دیگر نیازمند سعه صدر و همدلی پدرانه رؤسای دانشگاه و همچنین همراهی نهادها

منبع خبر:

بلیط اتوبوس