بيت کوين پول دوران پوپوليستي


مايلز جانسون
فايننشال تايمز
درحاليکه قيمت بيت کوين به 10 هزار دلار رسيده است طرفداران اين واحد پول ديجيتالي در توييتر با تاختن به بازار وال استريت اين پيروزي را جشن گرفتند. اين عملکرد شديد در شبکه‌هاي اجتماعي به طور کامل نشانگر اختلاف بين سرمايه گذاران حرفه اي و طرفداران دوآتشه اين واحد پولي هستند و آنرا اقدامي‌عليه سيستم فاسد مالي مي‌دانند است. افرادي که قصد دارند تا محبوبيت بيت کوين را توضيح دهند آنرا به عنوان رويدادي در جريان مالي تشبيه مي‌کنند. بيت کوين دارايي مالي براي دوران پوپوليست است. شيدايي متضاد در طول تاريخ رخ داده است. اطلاعات ارزشمندي درباره تاثيير حبابي يک دارايي در جوامع مختلف ميتواند درس خوبي در زمينه مالي باشد. حباب طب کاشت بهترين گل لاله دردوران طلايي هلند رخ داد زماني که کشور برترين قدرت اقتصادي و اجتماعي جهان بود. قيمت بيت کوين با هيچ منطق مالي به پيش نمي‌رود اما دربخشي از آن نيروهاي مشابهي قادر به ضربه زدن سياسي در دوسال اخير بودند. همانند سياست پوپوليست‌ها ، طرفداران بيت کوين معتقدند اين پول ديجيتال در شبکه‌هاي مالي بدون اعتماد حرکت نمي‌کند. اين باور دربين طرفداران اين پول از سوي گروهي خاص در اينترنت قدرت گرفته است. کارشناسان حرفه اي امور مالي نتوانستند درک کنند چگونه فردي خطر سرمايه گذاري در بيت کوين را مي‌پذيرد وقي از نظر کارشناسي اين واحد پولي به طور واضح يک حباب است. اگرچه اين باور همانند باور کارشناسان سياسي درباره غيرممکن بودن جدايي انگليس از اتحاديه اروپا است که برخلافش ثابت شد. بحران اقتصادي جهان به طور جدي سيستم بانکي را زير سئوال برده است. دراين ميان جلب توجه گسترده مي‌تواند باعث افزايش ارزش بيت کوين شود. در دهه‌هاي آينده خوايم ديد که بيت کوين وجود خواهد شد يا خير به هرحال اين دارايي مالي به عنوان بارومتري از نيروهاي سياسي ديده خواهد شد که دوران ما را شکل مي‌دهد.
ترجمه: فاطمه مهتدي
خرید بلیط