انطباق ناشیانه با تئوری‌های کلاسیک انقلاب‌ها

جواد اطاعت، فعال سياسي اصلاح‌طلب دليل قيام مردم عليه حكومت پهلوي را به عدم توسعه سياسي تقليل داده و معتقد است كه «رژيم پهلوي اگر در كنار رشد و توسعه اقتصادي از دهه 30 و حتي اوايل دهه 40 شمسي فرايند توسعه سياسي را هم مد نظر قرار مي‌داد و امكان ورود نخبگان حاشيه‌اي را در قدرت فراهم مي‌كرد و به تعبيري مكتب نخبه‌گرايي چرخش نخبگان به صورت واقعي و نه صوري اتفاق مي‌افتاد اصولا نيازي به انقلاب نبود، چرا كه به تعبير مكتب اليتيسم دعوا اصولاً بين توده‌هاي مردم و اشراف يا  بين مردم و حاكمان نبوده و نيست. زماني كه از راه‌هاي مسالمت‌آميز امكان گردش نخبگان وجود نداشته باشد، تنها مفري كه نخبگان حاشيه به آن مي‌انديشند كسب قدرت از راه‌هاي قهرآميز از طريق شورش‌هاي اجتماعي و انقلاب خواهد بود.»
اين سخنان يعني اولاً جدال با حكومت پهلوي جدال مردمي نبود و نخبگان انقلابي از سويي و حاكمان پهلوي از سويي ديگر اين جدال را شكل دادند... ثانياً انگيزه خواص و بزرگان انقلاب از قيام عليه پهلوي را كسب قدرت از طريق شورش اجتماعي معرفي مي‌كند. به همين سادگي و با چند جمله، انقلاب اسلامي و قيام ميليوني مردم ايران دعوايي بر سر قدرت معرفي مي‌شود، آن هم دعواي نخبگان و حكومت و نه دعواي مردم. در حالي كه مردم ايران از اقشار مختلف از حكومت پهلوي به ستوه آمده بودند و امام خميني و خواص يارانش فقط اين نارضايتي‌ها را مديريت و رهبري كردند؛ نه آنكه چون در قدرت نقشي نداشته‌اند، مردم را به خيابان كشانده‌اند كه به قدرت برسند!
شرق نجفي را به  قاليباف تشبیه کرد روزنامه شرق كه يد طولايي در تخريب محمدباقر قاليباف، شهردار سابق تهران دارد و از سويي مدافع شهردار شدن محمدعلي نجفي بود، هنوز دو سه ماهي از شهرداري نجفي نگذشته، او را شبيه قاليباف دانست! شرق با تيتر «شباهت نجفي و قاليباف» مي‌نويسد: «سريال پست‌گرفتن بازنشستگان در شهرداري همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه بر اساس قانون چنين اقدامي غيرقانوني و ممنوع است، با اين حال اگرچه قوانين براي قاليباف و نجفي يكي است اما هر دو آنها نشان داده‌اند در بي‌تفاوتي نسبت به اين بخش از قانون شبيه هم عمل مي‌كنند. چه آن روز كه شهردار سابق ٦٠٠ نيروي بازنشسته را از نهادهاي نظامي به شهرداري آورد و چه حالا كه شهردار جديد پشت سر هم به بازنشستگان مسئوليت و سمت مي‌دهد.» ادعايي كه شرق در مورد قاليباف مي‌كند، معلوم نيست به جايي مستند است يا نه، اما اينكه شهرداري را كه همسوي خودت است در عدم رعايت قانون، شبيه همان شهرداري بداني كه هنوز هم دست از تخريبش برنداشته‌اي، جالب توجه است. نجفي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را خيلي زودتر از آنچه تصورش مي‌رفت، نااميد كرد.