روزنامه تجارت
1396/07/20

زخم ناسوربدهي دربهشت

شهردارتهران با بيان اينکه حجم بدهي‌ها حجمي‌نيست که بتوان درکوتاه مدت آنها را کنترل کرد،اعلام کرد که حداقل بدهي‌ها در شهرداري تهران سي هزارميليارد تومان است.
به گزارش ايسنا،محمد علي نجفي درحاشيه جلسه هيات دولت درجمع خبرنگاران در خصوص تغيير مديران درشهرداري گفت:نمي‌توان گفت که درهيچ دستگاهي از فردا هيچ کس را عوض نمي‌کنيم؛چرا که اين جرياني مستمراست واگرعمرمديريت مديران 4 سال باشد به اين معنا است که هرسال 25 درصد ازمديران بايد تغييرکنند.وي دررابطه با عدم تغييرمديران زمان محمد باقرقاليباف وحتي ارتقاء آنها اظهارکرد:بعضي ازمديران آقاي قاليباف مديران خوبي بودند وازنظرخط سياسي نيز الزاما طرفدارآقاي قاليباف نبودند.يکي ازاولويت‌هاي من براي انتخاب نيرواين است که از بدنه شهرداري باشند.چه اصلاح طلب و چه غير اصلاح طلب که فکر مي‌کنم اين روش درستي است.شهردار تهران تاکيد کرد:بزرگترين گلايه کارکنان شهرداري در دوران مديريت قبلي اين بود که اکثريت قريب به اتفاق مديران رده بالاي شهرداري از بيرون شهرداري منصوب مي‌شدند، بنابراين به نظر من ايرادي ندارد کسي که درزمان آقاي قاليباف در سمت پايين‌تري بوده،اما عملکرد مثبتي داشته، حالا ارتقاء پيدا کند.نجفي دررابطه با تصميم شهرداري تهران براي مديريت بدهي‌ها گفت:ما روي اين موضوع بحث داريم هم روي مديريت بدهي‌ها وهم روي مديريت منابع و هم مديريت هزينه بحث داريم که اين مسائل بايد مورد توجه قراربگيرد،اما حجم بدهي‌ها حجمي‌نيست که بتوان درکوتاه مدت آنها را کنترل کرد وحداقل بدهي‌ها درشهرداري تهران سي هزارميليارد تومان است.وي يادآورشد:يکي ازاولويت‌هاي مهم درشهرداري تهران درحال حاضر بحث حمل و نقل وترافيک است.شهردارتهران همچنين با اشاره به جلسات خود با وزيراقتصاد ومحمدباقرنوبخت گفت:درهردوجلسه تصميم گيري شد که کميته مشترکي ايجاد شود تا ارقام به طوردقيق اعلام شود وارقامي‌که مورد تاييد طرفين است،استخراج شود که اين کار مدتي طول مي‌کشد.وي تاکيد کرد:جلسه‌ با آقاي نوبخت ازاين جهت مورد اهميت بود که اولا دررابطه با رديف‌هاي بودجه‌اي و سهم شهرداري درقانون بودجه سال جاري بحث شد و آقاي نوبخت قول دادند که به موقع پرداخت شود.درعين حال درباره احکام بودجه‌اي سالهاي قبل دررابطه با استفاده شهرداري از فاينانس صحبت شد وبازايشان قول دادند که‌امسال اين موارد به جريان بيفتد.شهردارتهران همچنين با اشاره به مطرح شدن مباحثي درخصوص بليط مترودراين جلسات، افزود:دراين خصوص نيزقرارشد دولت يا به صورت نقدي يا به صورت اوراق،آنهارا ادا کند.