روزنامه آرمان امروز
1396/02/28

مشارکت مردم عامل تقویت دموکراسی

رکن اصلی دموکراسی عبارت است از مشارکت مردم، و این مشارکت در صحنه انتخابات تجلی پیدا می‌کند و مردم در این صحنه برنامه و اشخاص مورد نظر خود را برمی‌گزینند و بعد از انتخابات نیز این مشارکت و حضور مردم از طریق نظارت‌های همگانی تداوم خواهد یافت. این نظارت‌ها معمولا از طریق رسانه‌ها و احزاب و تشکل‌ها صورت می‌گیرد و به همین دلیل از رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم مردمسالاری یاد می‌کنند. مردم در زمان انتخابات و با مشارکت مستقیم خود در فرایند سیاسی تاثیرگذار خواهند بود و از طریق مکانیسم‌های خاصی، از رسانه‌ گرفته تا تشکل و احزاب و گروه‌های ذینفوذ بر افراد انتخاب‌شده نظارت می‌کنند. امروزه نمی‌توان مشارکت و دموکراسی را از همدیگر تفکیک کرد. این دو اصل آن‌چنان درهم تنیده شده‌اند که حتی می‌توان از آنان به‌عنوان واژگان مترادف نیز یاد کرد. به‌طور کلی دموکراسی با مشارکت عجین است و از یونان باستان این امر تقریبا ادامه و تداوم یافته است. در یونان باستان تمامی تصمیمات با رأی مستقیم مردم اتخاذ می‌شد. شهروندان به‌طور مستقیم حاکم بر سرنوشت خود بودند، اما در عصر مدرن و با گسترش جوامع و جمعیت انسانی دیگر دموکراسی مستقیم از نوع یونانی قابل اجرا نیست. اکنون ما در عصر دموکراسی غیرمستقیم هستیم و مردم به شکل غیرمستقیم در فرایند سیاسی مشارکت می‌کنند. انتخابات و مشارکت مردم یکی از جلوه‌های دموکراسی غیرمستقیم است و مردم از طریق انتخاب افرادی که بیشترین قرابت را به لحاظ فکری و عملی با آنها دارند، در فرایند سیستم مردمسالاری مشارکت می‌کنند. مشارکت به‌طورکلی نمایانگر وجود مردمسالاری در یک کشور است. علاوه براین مشارکت سیاسی در یک جامعه به‌نوعی از میزان آگاهی سیاسی افراد این جامعه نیز پیروی می‌کند. هرچه درون یک جامعه افراد آگاه‌تر و باسوادتر بیشتر باشند، تقاضای مشارکت فعالانه از طرف آنها بیشتر خواهد بود و عکس این مساله نیز صادق است.
ادامه در صفحه2