روزنامه بهار
1396/02/28

انتخاب فردی با ذهنیت سیاست مدارانه

 ذهن یک سیاستمدار:
کنفوسیوس اندیشمند چین نقل می‌کند: هرگاه من حاکم جهان باشم اولین کاری که انجام می‌دهم این است که معانی واژه‌ها را برابر واقعیت هایشان تثبیت می‌کنم. حال اگر بخواهیم واژه سیاستمدار را برابر واقعیت آن تثبیت کنیم، به نظر می‌آید که خود کنفوسیوس نیز در این امر دچار چالش می‌شد. چون در علوم انسانی واقعیت‌ها تابع دیدگاه، منظر وجهان بینی ما می‌باشد.
بنابراین دست یافتن یه یک تعریف یکسان ومورد پسند همگان امری ناشدنی می‌باشد. در نتیجه برای آنکه در تعریف یک واژه دچار سرگردانی نشویم، به بررسی ذهن یک سیاستمدار می‌پردازیم. اعمال وکردار انسان تابع یک الگوی ذهنی است که در وجود او شکل گرفته است. در واقع الگوهای ذهنی؛ تصویرها، پیش فرض‌ها و باورهایی است که انسان در باره خود، دیگران، سازمان‌ها، مناسبات وروابط اجتماعی وفرهنگی جهان پیرامون خود، در ذهن دارد.
این الگو ذهنی منشا تحلیل وتفسیرپدیده ها، بنیان واکنش و عمل، منبع نوآوری وخلاقیت می‌باشد. مولانا در این موردمی گوید: ای برادر تو همه اندیشه‌ای / مابقی خود استخوان وریشه‌ای حال این الگوی ذهنی برای یک فرد سیاستمدار که تصمیمات واعمال او متوجه جامعه‌های انسانی (جهانی، کشوری، منطقه‌ای) است چگونه باید باشد؟
 ذهن چند بعدی و جامع نگر:
ادگار مورد جامعه شناس فرانسوی در این باره می‌گوید: آگاهی از چند بعدی بودن مارابه این اندیشه هدایت می‌کند که هر بینش تک بعدی، هر بینش تک رشته‌ای وقطعه قطعه شده، فقیر است وباید این بینش را با بعدهای دیگر پیوندداد.
بسیاری از رنج‌های میلیونها انسان نتیجه اثر اندیشه قطعه قطعه شده وتک بعدی است.
یک اندیشه یا ذهن تک بعدی، خطی ومثله گر به کنش‌های مثله گر منجر می‌شودهمانند اعمالی که هیتلر، استالین، صدام حسن، فرانکو، قذافی و... انجام دادند.
بنا براین هیچ پدیده‌ای رانمی توان به صورت تک بعدی درک کرد، حال کسی است در پی‌چرایی و تغییر پدیده هایی اجتماعی وسیاسی است باید ذهن خود راعا دت به چند بعدی اندیشیدن کند.
حضرت علی ‌(ع‌) دراین باره می‌فرماید: یک سیاست مدار با ید ذهنی قو می‌داشته باشد تا پرداختن به یک مسئله او را از سایر مسائل غافل نکند، پیچید گی و حجم کار‌ها او را به فراموشی واشتباه نیاندازد.
ذهن پیچیده: توان درک پیچید گی
پدیده‌های انسا نی واجتما عی فو ق العا ده پیچیده‌اند، مسا ئل وپدیده‌ها با پیوستگی در تار وپود زمان، مکان وفرهنگ‌ها به هم می‌پیوندند.
پیچید گی با ویژ گی‌های اضطراب آور، درهم برهمی، آشفتگی، بی‌نظمی وبی‌یقینی ظاهرمی‌شود. پا سکال درباره‌ جها ن پیرامون خود می‌گوید: من نمی‌توانم کل را بدون درک اجزا درک کنم و نمی‌توانم اجزا را بدون درک کل درک کنم بنا براین درک پیچید‌گی، فرد سیا‌ستمدار را یاری می‌رساند که پیچید گی امر را در یابد و ازمسا‌ئل مخفی ونا اشکا ر با خبر گردد.
تفکر آینده نگروپیش بینی کننده:
حضرت علی در خطبه‌ی 154 نهج البلاغه می‌فر ماید: بینادل خرد مند، پایان خویش را می‌بیند وفراز ونشیب خود را می‌شنا سد.
نگرش یک سیا ستمدار به زمان باید منسجم با شد، در نگرش او باید گذشته و حال وآینده همراه
هم باشند شعر سهراب سپهری که زند گیآب تنی در حوضچه‌  اکنون است برای او اصلا مصداق ندارد.
بیشتر مواقع برنا مه هایی که یک سیا ستمدار دنبال می‌کند بلند مدت می‌با شند گاهی اوقات تحقق این بر نا مه 20 سال طول می‌کشد.
بنابراین تفکر آینده نگر به او کمک می‌کند که برنا مه‌های خود را با زمان منطبق کند.
چرچیل در مورد یک فرد سیا ستمدار می‌گوید: سیا ستمدار کسی است که حوادث فردا، یک هفته، یک ماه، یک سال بعد را پیش بینی کند وبعدا بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتا ده است. سیا ستمدار اگر درک صحیحی از شرایط وزمان خودنداشته باشد، با اشتباهات خود دچا ر مرگ سیا سی می‌شود.
ذهن ریا ضیا تی:
ذهن ریا ضیا تی، باعث می‌شود که سیا ستمدار واقعات را ببیند ومحا سبه‌  دقیق از او ضاع وشرایط اطراف خود داشته باشد، واسیر توهمات واحسا سات نشود، این ذهنیت به او کمک می‌کند که جزئیات را فراموش نکند وبداند که کلیات بر جزئیات بنا می‌شود.
مارگارت تاچر دارای یک ذهن ریا ضیا تی فوق العاده بود چنانچه درمنا ظره‌ها ومباحث مختلف به قدری به جزئیات بحث احاطه داشت وپرسشهای دقیقی مطرح می‌کرد واطلاعات وسیعی را به کار می‌گرفت که مخاطبان وحتی مخالفان خود را شگفت زده می‌کرد.
بنابراین سیا ستمداری کاری بسیار دشوار می‌باشد، اما یک سیا ستمدار باید با ذهنی منسجم داشته و دارای اطلاعات وسیعی درمورد ساختارهای جامعه، فرهنگ، روانشناسی یک ملت، اقتصاد، مذهب وتاریخ باشد. حال درآستانه انتخابات ودرشرایطی که بیش از همیشه برای آینده این کشور به یک سیاستمدار تمام عیار نیاز است، هوشمندانه فردی را انتخاب کنیم که دارای ذهنیتی سیاستمدارانه باشد.