روزنامه جهان صنعت
1396/02/28

همه رای بدهیم و درست رای بدهیم

همه باید رای دهیم و درست رای بدهیم. حتی به یک رای بیشتر هم نیاز داریم.
بار دیگر بر سر دوراهی انتخابات ایستاده‌ایم. نباید یک اشتباه را دو بار تکرار کنیم. یک تصمیم نادرست یا تعلل و بی‌تفاوتی ممکن است دوباره باعث شود که فرزندان و عزیزان بیشتری مهاجرت و دیار پدری خود را ترک کنند.
کی می‌خواهیم به خود بیاییم که ما یک خانواده و یک ملت واحد بودیم که فرا گرفته بودیم با یکدیگر زندگی کنیم. باور کنید که اوضاع کشور آنقدر سخت است که حتی با شرایط فعلی هم با دشواری خواهیم توانست خطرها را پشت‌سر بگذرانیم.
باید همگان احساس خطر کنیم. خطر اینکه یک بار دیگر مردم فریفته شوند. امروز حتی به یک رای بیشتر هم نیاز داریم. باید حتما رای دهیم و درست رای دهیم و در ساعات باقی‌مانده تا انتخابات هر کدام ستادی باشیم که دیگران را به مشارکت حداکثری تشویق می‌کند. در بین تمامی مناقشات انتخاباتی در طول دوران تبلیغات و رقابت‌های سیاسی شاید بتوان افزایش میزان مشارکت مردم در هر دوره از انتخابات را موضوع مشترک مورد توجه تمامی جریانات و سلایق سیاسی دانست.میزان مشارکت مردم در هر دوره انتخابات در ایران علاوه بر اهمیت آن برای نظام و دستگاه‌های داخلی،‌ برای برخی کشورهای جهان، رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
*اقتصاددان