ضرورت برقراري روابط ديپلماتيك ايران و كانادا

امروزه داشتن روابط ديپلماتيك بين دولت‌ها يك ضرورت تلقي شده و آنها از اين طريق منافع و دورنماي روابط خود را تعريف مي‌كنند. كانادا يكي از دولت‌هاي توسعه يافته است كه در حال حاضر از يك سو شمار زیادی از ايرانيان را در خود جاي داده و از ديگر سو اين كشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، صنعتي، نفتي، محيط زيست، علمي و بشردوستانه داراي تجربه و توان بالايي است. وجود روابط بين دو دولت ايران و كانادا مي‌تواند در انعقاد قرارداد و بهره‌وري از توان همديگر موثر شود. طبق اصول سياست خارجي ايران، داشتن و برقراري روابط بين دو دولت هيچ مباينت و تعارضي باهم نداشته و بلكه در روند توسعه ايران موثر خواهد بود. متاسفانه نبود روابط ديپلماتيك بين ايران و كانادا موجب بروز مشكلات بسيار زيادي براي ايرانيان مقيم كانادا و شهروندان ايراني كه قصد عزيمت يا سفر به آن كشور را دارند شده است. اين صدمات و خسارات بسيار زياد استو هر روز بر اثر فقدان روابط ديپلماتيك، به آن افزوده مي‌شود. در مدت قطع روابط ديپلماتيك، كانادا پيشگام صدور قطعنامه‌هاي زيادي عليه ايران شد و هزینه‌هایی را به کشور وارد کرد. اكنون كه در كانادا دولتي نوگرا با تفكر احترام به ايرانيان بر سر كار آمده و از ديگر سو در ايران نيز دولت تدبير و اميد با رويكرد جديد در تعامل با دولت‌ها و جوامع بين‌المللي بر سركار است، ضرورت تلاش براي عبور از گذشته و برقراري روابط ديپلماتيك وجود دارد. قطع روابط ديپلماتيك ايران و كانادا موجب سوخت شدن بسياري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بين دو دولت شده است. از ديگر سو موجب پديداري مشكلاتي براي شهروندان ايراني مقيم كانادا شده كه نبود امكانات ديپلماتيك براي اینکه تعداد بسيار زياد ايرانيان مقيم كانادا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند یکی از آن مشکلات است. از این رو شایسته است تيم ديپلماسي ايران تلاش براي برقراري روابط ديپلماتيك بين دو دولت را در دستور كار خود قرار دهد. بی‌شك اين امر موجب تقويت منافع ملي نيز خواهد شد.
* حقوقدان
خرید بلیط