شاه ‌قناری قناری‌های لال

همه داستان‌ها از اوج‌گیری، دانستگی
‌ ریاضت‌ها و لجاجت‌های
آوازه‌خوان بزرگ خراسان
که در یاد تاریخ مخفی موسیقی ایران
به جا مانده است...


منبع خبر:

رزرو هتل