مردان فاقد توانايي مالي ازدواج نکنند

حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفته است: تعيين مهريه عندالمطالبه و اثبات اعسار توسط مردم به معناي جنگ است، ضمن اينکه عندالاستطاعه باعث کاهش ميزان مهريه شده است و شرايط آغاز زندگي مشترک بر اساس عقلانيت را فراهم مي‌کند. گفتني است مرداني بايد ازدواج کنند که درآمد کافي براي اداره يک زندگي را داشته باشند و خانواده آنها نيز شرايط حمايت‌شان را داشته باشند تا در پي ازدواج براي دستگاه قضايي بحران ايجاد نکنند.
 
رزرو هتل