راهبردهای مدیریت اقتصاد غیر نفتی

کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
وابستگی کشور به اقتصاد نفتی از دیدگاه رهبری عامل مهم بروز مشکلات و چالش‌های ساختار اقتصاد کشور است. همان‌طوری که رهبری اشاره کردند اتکای اقتصاد کشور به درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام اتکا به توان داخلی طی سال‌های مختلف را کاهش داده است.ایشان در سخنرانی اخیر اشاره داشتند که وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باعث شده توجهی جدی به توان نیروهای داخلی، استعدادها و ظرفیت‌های گوناگون نشود.واقعیت این است که اتفاق افتاده است.
رهبری به این موضوع اشاره دارند که تحریم‌های دشمن بهترین فرصت است. منظور ایشان از فرصت این است که ساختار بودجه‌ای کشور فارغ از نفت اصلاح شود و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد.واقعیت این است که خروج منابع نفتی از اقتصاد کشورامری دشوار است، اما چنانچه مدیریت اقتصاد کشور با منابع غیر نفتی سازگار شود، این مسأله می‌تواند زمینه توسعه غیر نفتی کشور را فراهم سازد.اما برای ورود به این مسیر چه باید کرد؟
برای اصلاح ساختار بودجه‌ای، تجدید نظر در هزینه‌های کشور در اولویت است. باید برآورد شود که آیا این هزینه‌ها

منبع خبر:

رزرو هتل