اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی

عباس عبدی
روزنامه نگار
اتفاق نظر است که اعتراضات اخیر مرتبط با فقر و بیکاری و نداشتن درآمد بخش مهمی از جامعه بویژه کسانی است که در حاشیه قرار دارند. از این نظر می‌کوشم که وضعیت شغلی مردم و تحولات آن را طی چند دهه اخیر توضیح دهم تا متوجه ریشه ماجرا شویم.
تعداد افراد دارای شغل در کشور طی چهار دهه گذشته به شرح زیر بوده است.
                              تعداد شاغلین
سال    شاغلین میلیون نفر    افزایش میلیون نفر    درصد رشد
1355    8/8                         -                   -
1365   11/0                  

منبع خبر:

رزرو هتل