از گردشگری سبز تا گسترش فناوری‌های دیجیتال

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اهمیت ویژه‌ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارد، گفت:‌ «اکوتـا» و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه‌ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند در تـوسـعه هـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت هـای مـنطقه مشارکت کامل داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف، در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان اینکه ظـرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا هـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت، گفت: اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش هـای غنی مشـترک بـاشد. ظریف گفت: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـغرافیایی فـوق‌العاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت هـای فـرهنگی و تـاریخی تـمامی مؤلفه‌هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت ها را دارا می‌باشد.
چشم‌انداز 2025
وزیر امور

منبع خبر:

رزرو هتل