نخستین شماره «ایران ماه» ضمیمه روزنامه منتشر شدپوپولیسم در کمین ایران

 چرا باید نگران برخاستن دوباره پوپولیست‌ها بود؟
  کندوکاوی درباره ماهیت پوپولیسم ایرانی در گفت وگو با علی سرزعیم
  چرا دولت روحانی پوپولیست نیست؟

گفت‌وگو با محمد بهشتی:
نسیان، رؤیای ایرانی را به محاق برد

گفت‌وگو  با علیرضا بهشتی:
باید ایرانی بودن را لمس کنید

از مدرسه حقانی تا پاستور با علی یونسی
از خشونت باید ترسید

همراه با نوشتارهایی از :
عباس عبدی/ احمد مسجد جامعی/ جمال عرف/  سیدضیا هاشمی/  هادی خانیکی/  ابراهیم اصغرزاده/  محمدمهدی مجاهدی/ ناصر فکوهی /  ابراهیم فیاض / مسعود سپهر /  کاوه بهبهانی / احسان مکتبی /  امیرعلی ابوالفتح / دیاکو حسینی / احمد بخارایی / احسان محمدی / مهرداد خدیر/ ابراهیم افشار / جواد رسولی و ...

منبع خبر:

رزرو هتل