نیازمند تئوری <سازگاری داخلی> هستیم
احسان بداغی
خبرنگار
رفتار عمومی ایرانیان در سطح جامعه و حاکمیت، در چه مواردی با شرایط تحریم منطبق نیست؟ این سؤال محور گفت‌وگوی «ایران» با کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران است. کسی که توضیح می‌دهد رفتار عمومی ما از این حیث در دو مورد دچار مشکل جدی است و اولین آنها به بحث وحدت ملی برمی‌گردد و دومین آن به موضوع نظامات سیاستگذاری کشور مربوط است. با این حال اشتریان معتقد است که علی رغم همه فشارها و کمبودها، فضای آینده نه تنها تار و مبهم نیست بلکه می‌توان در آن رگه‌های واضحی از امید هم دید. او معتقد است این وضعیت به دلیل کاهش قدرت نهاد دولت و بوروکراسی حاکم و رسیدن مردم به این نتیجه است که باید خودشان برای خودشان کاری کنند و دیگر متکی به جایی چون دولت نباشند.

ما در یک شرایط تحریمی خاص قرار داریم. در این شرایط مجموعه رفتارهای ما چه در سطح دولت، چه کل حاکمیت و چه عموم مردم چقدر با این وضعیت انطباق دارد؟ در واقع چه عناصر رفتاری برای عبور موفق از این شرایط باید داشته باشیم که شما خلأ آن را احساس می‌کنید؟
شرایط تحریم طبیعتاً اولین چیزی ک

منبع خبر:

رزرو هتل