نام شهدا نباید دستاویزی برای مسائل سیاسی باشد

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به کمیته بررسی تابلوهای شهری و نام شهدا گفت: این کمیته درحال جمع‌آوری گزارشی از بخش‌های مختلف شهرداری است. بی‌تردید دراین مسیر وضعیت فعالیت پیمانکاران بررسی می‌شود تا به‌گزارش جامع و مانعی برسیم که برای افکارعمومی قانع‌کننده باشد. این امرمحتمل است که نه در سطوح مدیریتی بالا و میانی بلکه در سطوح پایینی قصوری صورت گرفته باشد. ما پیش ازاتمام مهلت یک ماه، گزارش خود را تقدیم شورا می‌کنیم.
به‌گزارش ایسنا، علی‌ اعطا در نشستی خبری به موضوع حذف نام شهدا دربرخی تابلوهای معابراشاره واظهارکرد: درپی این موضوع بلافاصله بررسی آن از سوی شهردار آغاز شد و در شورا نیزبه پیشنهاد کمیسیون نظارت و حکمی که توسط رئیس شورا داده شد، کمیته بررسی تابلوهای شهری و نام شهدا تشکیل و مقرر شد ظرف مدت یک ماه نتیجه بررسی به شورا ارائه شود.وی افزود: با توجه به حساسیت مطرح شده این کمیته درحقیقت کمیته‌ای حقیقت یاب تلقی می‌شود که فارغ از فضای تند و ملتهب و وجود حساسیت‌های بحقی که وجود دارد از منظر نظارتی گزارشی را تهیه و به شورا ارائه خواهد کرد و در آن مشخص می‌شود این موضو

منبع خبر:

رزرو هتل