مهاجرت برای درآمد میلیونی در معابر پایتخت

رئيس کميسيون‌اجتماعي مجلس گفت: افراد تکدي‌گر در تهران که اکثرا هم به صورت باندي فعاليت مي‌کنند، روزانه چهار‌ميليون درآمد دارند و منابع‌رسمي و آماري کشور نيز اين رقم را تاييد کرده‌اند. سلمان خدادادي در خصوص درآمدهاي نجومي برخي گداها در شهر تهران گفت: تکدي‌گري در شهرهايي مثل تهران علت‌هاي فرهنگي دارد. در واقع ما نتوانستيم براي مردم جا بيندازيم که پول خود را به کساني مي‌دهيد که نيازمند نيستند و در باندها عضويت دارند. او افزود: آگاهي و عدم‌آگاهي مردم از تريبون‌هاي مختلف شروع مي‌شود، به طوريکه در مراسم‌ها مدام مردم را راهنمايي‌هاي غلط مي‌کنند و مي‌گويند دست کسي که به سمت‌تان دراز مي‌شود خالي نگذاريد، دراين صورت حاکميت هرچه تلاش کند با تکدي‌گري مبارزه کند، بي‌فايده است. او تاکيد کرد: هيچ فردي نمي‌تواند بگويد تکدي‌گري براي حکومت خوب است، همه بايد به اين باور برسند تکدي‌گري چهره حاکميت را منفور نشان مي‌دهد. فرهنگ عدم‌کمک به اين افراد بايد در اين جامعه به وجود بيايد.
بسته‌هاي حمايتي متکديان
يک عضو کميسيون اجتماعي‌و‌فرهنگي شوراي‌شهر تهران در ارتباط با پديده تکدي‌گري در تهران و اقدامات مجموعه مديريت‌شهري به «آرمان ملي» مي‌گويد: مهم آن است که شهر تهران چه بايد در مقابل اين آسيب‌اجتماعي انجام دهد؛ در شوراي شهر و مديريت‌شهري تهران معتقديم با اين آسيب نمي‌توان مقابله حذفي کرد، زيرا واقعيت آن است که اين آسيب‌ به دليل وجود مشکلات اقتصادي، بيکاري و ... ايجاد شده است. البته در اين ميان افرادي هستند که به اين طريق سوداگري مي‌کنند و در اين مسير به‌دليل رفع نيازها و احتياجات ‌شخصي خود به تکدي‌گري‌ رو نياورده‌اند. حجت نظري خاطرنشان مي‌کند: نيازمند تعامل بين‌بخشي ميان مديريت‌شهري تهران و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مسئول و مربوطه همچون سازمان ‌بهزيستي، تامين‌اجتماعي، وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعي و تمام دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول هستيم تا بتوانيم بسته‌اي حمايتي را براي متکديان آماده کنيم. شهرداري تهران براساس ماده 55 قانون شهرداري‌ها مکلف است چهره شهر را به‌نوعي آراسته کند و کسي در سطح شهر درحال تکدي‌گري نباشد و وظيفه مقابله با اين نازيبايي را دارد، اما واقعيت آن است که اگر اين افراد را به‌نوعي از سطح شهر خارج کنيم، برخي از تکدي‌گران مهاجران به شهرهاي خود بازمي‌گردند که اقدامي کارساز نيست. او مي‌افزايد: براي شهرداري سخت نيست که ظرف مدت کوتاه يا چند ماه تمام اين افراد را در سطح شهر خارج کند، اما اين حل مشکل نيست و صرفا پاک‌کردن صورت ‌مساله است و همچنين درماني براي اين مشکل محسوب نمي‌شود. نظري تاکيد مي‌کند: اگر به فکر درمان اين مساله هستيم، بايد مشابه اقدامي را انجام دهيم که در سازمان خدمات‌اجتماعي تهران در حوزه معتادان رخ داد. به عنوان مثال اگر مرکزي مشابه مراکز بهاران را براي متکديان داشته باشيم، اتفاق بهتري در اين زمينه است.
راه‌حل بازگشت به زندگي عادي
رئيس انجمن آسيب‌شناسي ايران نيز در گفت‌وگو با «آرمان ملي» در ارتباط با راهکارهاي مقابله با مساله متکديان شهري مي‌گويد: هيچ انساني حاضر به زيرپا گذاشتن عزت‌نفس خود نيست تا تکدي‌گري کند. بنابراين اگر کسي داراي عزت‌نفس و منزلت‌اجتماعي بالا باشد يا هردو شاخصه را داشته باشد قطعا تکدي‌گري نمي‌کند. کورش محمدي مي‌افزايد: فردي که دچار اين مساله مي‌شود، فردي با عزت‌ نفس آسيب‌ ديده است. بخشي از جامعه به‌دليل فقر و ناتواني در تامين معيشت خانواده و نيازهاي‌ اوليه تحت‌تاثير فشارهاي جامعه عزت‌نفس خود را تضييع مي‌کند، اما در اين ميان افرادي نيز هستند که از استعدادها و توانايي‌هاي خود در حوزه‌هاي ديگر استفاده نمي‌کنند و انتخاب تکدي‌گري توسط خودشان انجام مي‌شود. او تاکيد مي‌کند: اين افراد به‌دنبال کار نمي‌گردند و کارهاي سبک‌تر با درآمد‌هاي پايين‌تر نمي‌کنند. اين کار نيز ريشه در مجموعه‌اي از ناکامي‌ها در زندگي دارد، البته الگوهاي رايج در جامعه اين نوع نگاه به سوي تکدي‌گري تقويت مي‌کند. محمدي مي‌افزايد: سيستم خدمات‌اجتماعي جامعه به‌دنبال توانمندسازي افراد نيست و صرفا افراد با کمترين ميزان درآمد در چارچوب ارائه خدمات اجتماعي در شرايط دون‌شأن منزلت‌انساني و عزت‌نفس نگه مي‌دارد. او تاکيد مي‌کند: سيستم خدمات‌اجتماعي خود خواسته اين هدف را ندارد، اما به الگوسازي در زمينه کاهش ميزان عزت‌نفس و منزلت‌اجتماعي افراد کمک مي‌کند. محمدي مي‌گويد: جامعه ما از نظر فرصت‌هاي‌شغلي ‌غني است و منابع نفتي و درآمدزا دارد و قادر به توانمندسازي آحاد جامعه هستيم، اما قدر آنها را ندانستيم و تلاش کرديم، از منابع براي حفظ وضعيت موجود و ايجاد رضايت‌نسبي در افراد استفاده کنيم و آنها را توانمند نکرده‌ايم. او تاکيد مي‌کند: اگر متکدي با درآمد روزانه چهار ميليوني در بازار به‌دنبال کار بگردد حقوق و مزاياي آن به ميزان کنوني نيست. رئيس انجمن آسيب‌شناسي ايران خاطرنشان مي‌کند: چرا متکديان به صورت مافيا فعاليت مي‌کنند؟ اين موضوع به دليل ضعف و سوء‌مديريت در مورد ساماندهي متکديان است. سالهاست از اين موضوع آسيب‌ ديده‌ايم. کميته و ستادي براي متکديان در استانداري‌ها وجود دارد که متشکل از 15دستگاه است، اين ستاد تحت‌عنوان «ستاد ساماندهي متکديان و کودکان‌خياباني» فعاليت مي‌کند، اما اين ستاد متکديان را توانمند نکرده و صرفا صورت‌مساله را پاک کرده است، زيرا آنها را در مرکزي تجميع مي‌کند و بعد از مدتي رها مي‌شوند و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
رزرو هتل