سودی که به جیب سازندگانش نرفت

آنچه گاه مي‌بينيم، جاي تعجب دارد! در شرايطي که کشور به لحاظ اقتصادي در وضعيت نابسامان و ناجوري به خاطر تحريم‌هاي خارجي است، پول در اختيار افرادي در صداوسيما قرار مي‌گيرد تا عليه دولتي که در خط مقدم عليه دشمنان قرار گرفته برنامه‌سازي کنند. امري است که جاي تاسف دارد و نشان مي‌دهد که در کشور ما چقدر کار دفاع از منافع ملي سخت و دشوار است. از يک طرف دونالد ترامپ از برجام خارج مي‌شود و مدعي است که ظريف و تيم ديپلماسي ايران سر آمريکا کلاه گذاشته‌اند و از طرف ديگر همان برجامي که ترامپ قبولش ندارد، مورد هجمه‌هاي داخلي قرار مي‌گيرد! مهم‌تر از همه وزير خارجه‌اي که مورد تحريم دشمنان قرار گرفته از داخل هم مورد هجمه تعدادي مدافع‌نماي ارزش‌ها واقع مي‌شود. اينجا قطعا بايد رابطه بين مدافع‌نماي ارزش‌ها و دشمنان خارجي مشخص شود. آنچه چندي پيش وزير اطلاعات اعلام کردند که احتمال دارد برخي از افراطيون و تندروها نفوذي باشند، بايد جدي گرفته شود. در ساخت چنين سريال‌هايي بايد ريشه‌يابي کنيم تا دريابيم قصد ساخت چنين سريال‌هايي چيست، چه ايده‌اي وجود دارد و چه کساني از ساخت چنين برنامه‌هايي سود مي‌برند؟ آيا در شرايطي که کشور مورد اين همه فشارها واقع شده، سزاست که عده‌اي همان کساني که از طرف بيگانگان مورد انواع ناسزاها قرار گرفته‌اند را تحت فشار قرار دهند؟ در مجموع سازندگان سريال «گاندو» بيشتر از آنچه به منافع جناحي‌شان دست يابند به منافع دشمنان ملت ايران خدمت کردند و به منافع ملي آسيب زدند. در واقع سودي که از ساخت اين سريال‌ها به جيب زده مي‌شود به جيب دشمنان منافع ملت ايران مي‌رود. يعني کساني که اينگونه خام‌انديشانه فکر مي‌کنند با تخريب دولت در خدمت جناح خود هستند اشتباه مي‌انديشند و با اين کار حتي به جناح‌شان هم خدمت نمي‌کنند جز اينکه دست‌شان در همراهي با دشمنان براي ملت بيشتر رو مي‌شود و ماهيت و هويت واقعي آنها بيشتر هويدا مي‌شود. درمجموع اين روش کار که شخصيت خادمان نظام جمهوري اسلامي و کشور را به انواع مختلف به اين شيوه‌ها لکه‌دار کنند، پسنديده نيست. ضمن اينکه از جيب ملت نه براي آزاديبخشي به ملت بلکه براي آدرس غلط دادن به مردم و ملت و براي تخريب چهره خادمان کشور و نظام جمهوري اسلامي هزينه مي‌شود. اينگونه اقدامات کمکي به پيشبرد منافع ملت ايران نمي‌کند و به نوعي هم مصالح نظام را هدف قرار مي‌دهد و هم منافع کشور را. درواقع از دل اين سريال‌ها نفعي عايد ملت نخواهد شد. يک عده از کوته‌بين‌هاي سياسي اينگونه مي‌انديشند که بدين ترتيب به يک جناح يا جريان خاص سياسي صدمه مي‌زنند اما در کل با اين اقدامات به کشور و نظام جمهوري اسلامي آسيب مي‌زنند. درحقيقت با اين اقدامات براي جناح و طيف خود آبرو که نمي‌خرند هيچ، بلکه در تضعيف آبروي خود تلاش مي‌کنند. بايد پس پرده اينگونه اقدامات شناسايي شود تا معلوم شود آيا کساني ازخارج مرزها خط گرفته‌اند؟ آنچه وزير اطلاعات در ارتباط با تندروها و افراطيون و کساني گفت که به شکل مدافعان دوآتشه ارزش‌ها ظاهر مي‌شوندو در باطن به منافع ملي آسيب مي‌زنند، بايد جدي گرفته شود و دستگاه اطلاعاتي بايد هويت سازندگان اينگونه سريال‌ها را براي ملت مشخص کند.
رزرو هتل