مجمع تشخیص نمی‌تواند جای رفراندوم را بگیرد

عضو فراکسيون اميد مجلس گفت: طبق اصل 59 قانون اساسي«در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.» محمود صادقي افزود: مراجعه مستقيم به مردم يکي از روش‌هاي قانون‌گذاري است. در واقع تدوين اصل 59 در کنار اختيارات قانونگذاري نمايندگان مجلس در فصل ششم قانون‌اساسي، نشان مي‌دهد که از ديدگاه قانون‌گذاران قانون اساسي احتمالا مسائلي پيش خواهد آمد که از مسير قانون‌گذاري عادي که در مجلس صورت مي‌گيرد قابل تحقق نبوده و نياز است تا مستقيما به آراي مردم مراجعه شود. اين نماينده مجلس گفت: در طول 4 دهه گذشته مجالي براي اعمال اين اصل فراهم نشده، البته در سال 68 قانون عادي همه‌پرسي تصويب شد؛ قانوني که بيشتر شيوه شکلي و تشريفات رفراندوم را بررسي مي‌کند تا جنبه ماهوي همه‌پرسي را. آقاي روحاني نيز طي سال‌هاي گذشته بارها به مسأله رفراندوم با ارجاع به اصل 59 اما بسيار سربسته، مجمل و تأمل برانگيز اشاره مي‌کند. وي ادامه داد: رئيس جمهور هيچ‌گاه مقصود خود را از مطرح ساختن اصل 59 قانون اساسي به درستي بيان نکرده است. نماينده تهران در مجلس گفت: خانم جنيدي مي‌گويد نمي‌داند که منظور رئيس‌جمهور از آن موضوعي که نياز به رفراندوم دارد، چيست؟
ادامه صفحه3
رزرو هتل