ملتی که جیبش خالی است، قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت

آيت‌ا...عبدالله جوادي آملي در پيام تصويري به همايش گفتمان اقتصاد مقاومتي با اشاره به آياتي از سوره نساء گفته: مال، عامل قيام و قوام يک ملت است و ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد، چاره‌اي نيست که کيف و جيبش پر باشد؛ چراکه ملتي که دستش تهي است، از ستون محروم است، از قيام و مقاومت طرْفي نمي‌بندد و اين مال است که عامل قيام يک ملت است. به گزارش ايسنا، اين مرجع تقليد تصريح کرد: اين ستون را نبايد به‌دست لرزان افراد سفيه و بي‌عُرضه سپرد، آن مدير سفيه و آن مدبّرِ لرزان، خود را نمي‌تواند تأمين کند، خودايستادگي را فرا‌نگرفته، چه رسد به اينکه بتواند ستون ملت و مملکتي را نگهداري کند. وي در بخشي از سخنان خود تأکيد کرد: ملت فقير فلج است، ملتي که جيبش خالي است، کيفش خالي است، تهيدست است، بدهکار است، مديون است، فلج است و ملت فلج، قدرت قيام ندارد، چه رسد به مقاومت.
رزرو هتل