استمرار در اجرا ضامن بقای نمایش‌های آیینی سنتیداوود فتحعلی بیگی
دبیر جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی
نـــــــوزدهمین جشــــــــــنواره نمایش‌های آیینی ـ سنتی قرار است مرداد ماه امسال برگزار شود. برگزاری چنین جشنواره‌هایی درحفظ و نگهداری نمایش‌های آیینی – سنتی تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از کارکردهای جشنواره‌ها توجه به پدیده‌های فرهنگی است. اما جشنواره‌ها به تنهایی برای دوام و بقا کفایت نمی‌کنند؛لازم هستند اما کافی نیستند. زمانی می‌توان به دوام و بقای این پدیده‌ها امیدوار بود که شرایط استمرار فعالیت فراهم باشد. دوام آنها مثل انسانی است که نفس می‌کشد و اگر نتواند می‌میرد. اگر این پدیده‌های فرهنگی اجرا نشوند، به فراموشی سپرده می‌شوند. وقتی از کار هنرمندی که این کار را انجام می‌دهد استقبال نشود، به سمت کار دیگری می‌رود و در نتیجه بعد از او دیگر نیروی جوانی پیدا نخواهد شد تا آن کار را پیگیری کند.
هر وقت با هر یک از نهادهای فرهنگی از وزارت فرهنگ گرفته تا سازمان میراث فرهنگی و شهرداری صحبت می‌کنیم همه راجع به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و تأثیرگذاری آن صحبت می‌کنند و تأکید بر اجرای آن دارند اما وقتی

منبع خبر:

رزرو هتل