ضرورت فعال سازی دیپلماسی آب

حجت میان‌آبادی
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس
امنیت محیط‌زیستی بخش مهمی از امنیت انسانی و به تبع آن امنیت ملی هرکشور است. این مسأله، بنا بر اهمیت ذاتی آن، فراتر از حوزه‌های سیاسی رفته و لزوم توجه به امنیت محیط‌زیستی به‌ الزام عرفی در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. یک بخش بسیار مهم اما مغفول مانده در این حیطه، مسأله «حقوق محیط‌زیست» است.
هرچند مسأله «حقوق محیط‌زیست» در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته و سال‌هاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته و دانشگاه‌های معتبر این رشته‌های تخصصی «حقوق‌ محیط‌زیست» و «حقوق آب» دایر شده‌اند؛ اما این مسأله و لزوم توجه به آموزش تخصصی حقوق محیط‌زیست در کشور ما، با وجود اهمیت بسزای مسائل محیط‌زیستی، مورد غفلت جدی قرار گرفته است. با توجه به شرایط خاص اقلیمی و محیط‌زیستی کشور، ورود به مسائل حقوقی آب و محیط زیست باید در دو سطح ملی و بین‌المللی صورت گیرد. از نظر بین‌المللی کشور ایران در موقعیت خاص ژئوپلتیکی و در منطقه بشدت پر تنش غرب آسیا(خاورمیانه) قرار دارد. با‌توجه به شواهد و مطالعات گسترده، چالش‌های آبی و محیط‌زیستی یکی از بزرگ‌ترین م

منبع خبر:

رزرو هتل