ماشه‌ای که چکانده نمی‌شود

آمریکا صلاحیت اظهارنظر درباره کاهش تعهدات برجامی ایران ندارد. اگر آمریکا به تعهدات بین‌المللی توجه دارد باید به برجام برگردد. اکنون کاری که ایران انجام داده کاهش تعهدات برجامی است که در چارچوب برجام بوده است. ضمن اینکه اگر کسی طلبکار باشد، قطعا آمریکا نخواهد بود. چون این کشور قبل از این اتفاقات به شکل یکجانبه‌ای از این معاهده بین‌المللی خارج و باعث خدشه‌دار شدن آن شده است. آمریکا فقط زمانی می‌تواند راجع به برجام حرف بزند که به برجام برگردد و براساس برجام عمل نماید. اتفاقا اقدامات اخیر ایران هم برای حفظ برجام است و ایران دنبال تضعیف آن نیست. تمام کشورها و افکار عمومی در سطح بین‌المللی می‌دانند که اگر ایران نسبت به کاهش تعهداتش اقدام کرده به دلیل حفظ برجام است تا بقیه کشورها را به اجرای تعهداتشان ملزم کند. آمریکا که یکجانبه از برجام خارج شده و از طرف دیگر کشورهای اروپایی هم تعهداتشان را در قبال ایران انجام ندادند، قرار نیست ایران به عنوان عضو جامعه بین‌المللی تعهدپذیر باشد اما از حقوقی که به عنوان یک عضو جامعه بین‌المللی باید برخوردار باشد، محروم شود. دلیلی ندارد که ایران به عنوان یک کشور خاص در مراودات مالی در نظر گرفته شود و مراودات مالی با ایران قطع و از بین برود. در حالی که هدف ایران از برجام این بود که ایران به عنوان یک عضو نظام بین‌الملل که دارای مسئولیت است از حقوقی هم برخوردار باشد. ایران حتی تعهدات بیشتری هم پذیرفت تا بتواند حقوق یک عضو عادی جامعه بین‌المللی را داشته باشد اما اکنون از حقوق یک عضو عادی جامعه بین‌المللی هم محروم است. اکنون کشورهایی که طرف حساب ایران در برجام بودند، باید تعهدات خودشان را مطابق این توافق انجام دهند و به تعهداتشان عمل کنند. قرار بر این شد که ایران بتواند مراوده تجاری آزاد با نظام بین‌الملل و با کشورهای دیگر داشته باشد. از یک طرف شاهدیم یک نفر در آمریکا به قدرت رسیده و به خاطر اینکه از حزب دیگری است و می‌خواهد با حزب مقابل تسویه حساب حزبی کند یک تعهد بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. اگر افکار عمومی بین‌المللی و بقیه کشورها در نظام بین‌الملل دارای وزن و قدرتی هستند و به حساب می‌آیند، باید کشوری که یکطرفه از توافق خارج شده را مورد مواخذه قرار دهند.
ادامه صفحه 16
خرید بلیط