سفر زیارتی یا سیاحتی با اعتبار دولتی ممنوع!

یک نهاد مهم دولتی در بخشنامه خود به همه سازمان ها و ادارات، تاکید کرده با توجه به ضرورت تداوم اجرای راهبردهای قوه مجریه در زمینه صرفه جویی و پرهیز از مصارف غیرضروری، برگزاری هرگونه تور زیارتی و سیاحتی با هزینه دستگاه های دولتی ممنوع است و سفرهای اداری هم حتی الامکان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود و صرفا ماموریت های ضروری، امکان پذیر خواهد بود.
 
رزرو هتل