لزوم تغییر پارادایم در ۱۰ سطح داخلی

شرایط داخلی ایران در وضعیت حساسی قرار دارد. 4دهه از انقلاب اسلامی گذشته و در آستانه پنجمین دهه از وقوع انقلاب اسلامی در ایران هستیم و اساسا باید هم اکنون انقلاب اسلامی بتواند دستاوردهای خود را به عینه در این دهه به نمایش بگذارد. دستاوردهای انقلاب باید از جنبه مدیریتی و از باب رسیدن به وجوه دنیوی وعده داده شده به ایرانیان مورد توجه باشد و هم از وجوه اخروی و رهبری ایرانیان به سامانه‌هایی از ارزش‌هایی که انقلاب اسلامی آنها را وعده داده بوده است. لذا از دو سطح تحلیل کلان مسائل مادی متوجه ارزشیابی مدیریتی نظام پیش روست و هم وجوه معنوی درچهار دهه برای رسیدن به این اهداف مد‌نظر است. فلذا در عرصه‌های گوناگون این بررسی از سوی مردم صورت می‌پذیرد و در دو محیط تطبیق با گذشته ایران و تطبیق با کشورهای دیگری که هم‌رده و هم‌سطح با ایران قبل از وقوع انقلاب با ایران بوده مورد توجه است. لذا یک دوران نو تطبیق‌گرایی نیز در کنار آن وجود دارد. بدین معنا اگر نگاه کنیم در می‌یابیم که انقلاب اسلامی هم اکنون در یک بافت موقعیتی معنادار در این سطوح قرار میگیرد. نخست؛ وجه مادی-مدیریتی و دیگری معنوی-رهبری در دو ساحت تطبیق با گذشته و تطبیق با دیگر کشورهای هم سطح در نظم منطقه‌ای و نظام بین‌الملل، اما عرصه‌های مختلفی در این سطوح مطرح است که عرصه اجتماعی، فناوری، زیست بوم، اقتصادی، سیاسی، ارزشی-فرهنگی، رسانه‌ای، نیروی انسانی و نظامی، امنیتی و حقوقی را شامل می‌شود. این ده عرصه هم اکنون مد نظر مردم است و در سطوح دوگانه داخلی نسبت به گذشته خود و بین‌المللی نسبت به کشورهای هم سطح مورد توجه قرار می‌گیرد.
ادامه صفحه 6
خرید بلیط