نهاد ملی حقوق بشر تشکیل می‌شود

دولت متن کامل لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در سه بخش و ۲۰ ماده با هدف آگاهی عمومی و دریافت نظرات نخبگان و سایر اقشار جامعه را منتشر کرد. در آخرین جلسه دولت در سال ۱۳۹۷ ضمن بررسی گزارش «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» این لایحه را بار دیگر به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارجاع داد تا ضمن انتشار متن لایحه و فراخوان عمومی و نظرخواهی از اقشار مختلف مردم و همچنین اعضای دولت ظرف یک ماه، موضوع مجدداً بررسی و نتیجه به هیأت وزیران ارائه شود. این لایحه در سه بخش به بیان اهداف، تشکیلات، وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی می‌پردازد.
بر اساس این فراخوان، نظرات عمومی بویژه در ابعاد ضرورت ارائه تعریف مشخص از «حقوق بشر و شهروندی»، تبیین دقیق تر وظایف نهاد ملی حقوق بشر، حدود مسئولیت و پاسخگویی نهاد مذکور، ضمانت اجرای تصمیمات نهاد یادشده از طریق وبگاه دفتر هیأت دولت به نشانی Cabinetoffice.ir  و همچنین رایانامه Gov.cabinet@iripo.ir تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ دریافت و نتیجه پس از جمع‌بندی در کمیسیون لوایح، در هی

منبع خبر:

رزرو هتل